Tillståndsansökningar

Anvisningar för ansökan om godkännande om tillstånd

Allmänt

Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar och träningsmatcher eller arrangemang med tillstånd. Om match eller tävling ordnas av annan på uppdrag av SvFF, SDF eller förening får endast matchagent enligt tävlingsbestämmelserna (3 kap. 10 §) anlitas.

Bestraffningsreglerna enligt 14 kap. RF:s stadgar är tillämpliga även på förseelser begångna under eller i samband med tävlingar och träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.

Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får i enlighet med 2 kap. 7 § inte förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.

Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat. Förening som deltar i tävlingen får inte på föreningens webbsida, eller på annat sätt, publicera matchresultat eller tabeller.

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller:

Förening skall alltid söka godkännande för arrangerande av tävling. För att godkännande skall ges skall föreningen ha det övergripande ansvaret för tävlingen. Det innebär att bl.a att inbjudningar och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive tillsättande av tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare, skall ske av föreningen utsedd tävlingsledning.

Förening som avser att delta i internationell turnering utomlands eller som avser att spela en träningsmatch mot ett utländskt lag skall senast en månad före turnering/matchen informera Dalarnas FF. Se övriga förutsättningar under Tävlingsbestämmelsrna Kap 3 § 3.

Förutsättningar för godkännande

Dalarnas FF lämnar inte godkännande för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) av cuper under tiden fr.o.m. 1/5 t.o.m. 6/6 samt från 9/8  t.o.m. 19/9.

Dalarnas FF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell tävling eller träningsmatch

Förening som avser att delta i tävling/cup i annat distrikt behöver inte söka tillstånd under förutsättning att arrangerande förening erhållit godkännande och att tävlingen/cupen genomförs utanför tidsperioderna fr.o.m. 1/5-t.o.m. 6/6 samt från 9/8 t.o.m. 19/9.

OBS! Till FIFA, UEFA, SvFF eller SDF anslutna föreningar får inte delta i t.ex. cuper som anordnas av utomstående aktörer och som inte sanktionerats av någon av de behöriga organisationerna.

Föreningar som bryter mot gällande tävlingsregler riskera enligt 1 kap. 4 § tävlingsbestämmelserna bestraffning bl.a. i form av en straffavgift om max 25 000 kronor

För spelare 10-12 år gäller dessutom:

Godkännande till arrangerande av egen tävling/cup ges endast under förutsättning att slutsegrare inte utses. Samma förutsättning gäller även för deltagande i tävling/cup i annat distrikt.

Blankett för tillstånd hämtas i listan nedan

För tävlingar t.o.m. 9-år gäller

Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet.