Förbundsstämmor

Representantskapsmöte 2021
Representantskapsmöte genomförs lördag den 4 december 15.45 på Quality Hotell Galaxen i Borlänge. Motioner skall vara DFF tillhanda senast 3 oktober 2021.

Inkomna motioner
Krylbo IF - Åldersdispens i ungdomsserier div 2
Krylbo IF - Åldersdispens i Pojkar 15 Elit

Dalarnas FF firar 100 år 2021 och i samband med Representantskapsmötet planeras en seminariedag med avslutande jubileumsmiddag. Styrelsen återkommer med inbjudan i oktober.

Årsmöte 2022
Årsmötet genomförs i februari. Datum fastställs senare. Motioner skall vara Dalarnas FF tillhanda senast 1 november 2021.

Lördagen den 4 december genomför vi årets Representantskapsmöte för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2022.

Dalarnas FF:s styrelse hoppas att föreningarna tar tillvara denna möjlighet att påverka fotbollen i Dalarna och vill med anledning av detta uppmärksamma er på följande gällande stadgarna för mötet:

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

2 § Val av ledamöter m.m.
… Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare …

3 § Sammanträden
… Förening får, senast 2 månader före fastställt datum för representantskapsmötet, till SDF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år…

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 3 oktober!

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
… Röstning får inte ske genom fullmakt …

Inbjudan till mötet utskickas i oktober!

Tyck till – påverka – förändra

Med vänliga hälsningar!

Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen

Anmälan till Representantskapsmötet 2021

Dalarnas FF påminner om arbetsgången för Valberedningens arbete i enlighet med stadgarna.

2 § Valberedning
Valberedningen, utgörs av ordföranden och högst fyra övriga ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

I 2 kap. 7 § föreskrivs i övrigt om valbarhet till valberedningen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Sekretess gäller för valberedningens arbete. Beslut ska protokollföras. Efter årsmötet överlämnas protokollen till SDF.

3 § Valberedningens åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför SDF-möte och ska i detta arbete fortlöpande följa SDF-styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen lämna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval.

De som ingår i valberedningen för inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

4 § Valberedningens förslagsrätt
Inom SDF röstberättigande föreningar får senast den 1 januari före kommande årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 9-15.

Valberedningen ska senast den 1 februari före kommande årsmöte tillställa inom SDF röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

5 § Kandidatnominering
Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedninge. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs