Förbundsstämmor

Årsmötet genomförs den 21 februari kl 18.30 2023 på Kvarnporten, Pelle Bergs backe i Falun. Motioner skall vara Dalarnas FF tillhanda senast 1 november 2022.

Anmälan till Årsmötet senast 19 februari.

Anmälda föreningar

 • Amsbergs SK
 • Dala-Järna IK
 • Falu BS FK
 • Forssa BK
 • IF Tunabro
 • IFK Hedemora FK
 • IFK Mora FK
 • IK Brage
 • Korsnäs IF FK
 • Långshyttans AIK FK
 • Malungs IF
 • Nyhammars IF
 • Slätta SK
 • Sollerö IF
 • Svärdsjö IF
 • Östansbo IS

2 KAP. ÅRSMÖTE

1 § Ombud vid årsmöte, beslutsmässighet
Årsmötet består av ombud för de föreningar som är medlemmar i SvFF och som har sin hemort/säte inom SDF:s verksamhetsområde. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot i SDF-styrelsen.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

2 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot i styrelsen och SDF:s revisorer samt motionär i fråga om egen motion. Yttranderätt tillkommer även hedersordförande,hedersledamöter samt SvFF:s, Riksidrottförbundets (RF) och DF:s representanter.

3 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Förening Lag Röster
Amsbergs SK 1 1
Aspeboda SK 1 1
Avesta AIK 5 3
Bjursås IK 3 2
Boda Ore SK 0 1
Breddens IF 0 1
Bullermyrens IK 2 2
Dala-Floda IF 0 1
Dala-Järna IK 2 2
Dalsom Förening 2 2
Djurmo Sifferbo IF 1 1
Envikens IF 1 1
Ezid SK* 0 0
Falu BS FK 8 3
FK Romme Krona  1 1
Fors IK 2 2
Forssa BK 9 3
Färnäs SK 2 2
Gagnefs IF 1 1
Grycksbo IF BK 0 1
Gustafs GoIF 3 2
Harnäs IF 0 1
Hedemora FC 2 2
Horndals IF 1 1
Hulåns IF 2 2
Husby Allmänna IK 1 1
Hälsinggårdens AIK Fotboll 2 2
Idre SK 0 1
IF Nornan 2 2
IF Tunabro 4 3
IF Vikapojkarna 1 1
IF Vulcanus 2 2
IFK Borlänge Fotboll* 0 0
IFK Grängesberg FK 1 1
IFK Hedemora FK 3 2
IFK Ludvika* 0 0
IFK Mora FK 6 3
IFK Våmhus* 1 0
IFK Rättvik FK 1 1
IK Brage 8 3
IK Segro 0 1
Insjöns IF  1 1
Islingby IK 7 3
Korsnäs IF FK 9 3
Krylbo IF 3 2
Kvarnsvedens IK 8 3
Leksands IF FK 3 2
Ludvika FK 5 3
Långshyttans AIK FK 1 1
Malungs IF 4 3
Mockfjärds BK 2 2
Nyhammars IF 2 2
Näs IF 0 1
Orsa IF FK 1 1
Samuelsdals IF 0 1
Siljansnäs IF 0 1
Skogsbo-Avesta IF 4 3
Slätta SK 8 3
Smedjebackens FK 3 2
Sollerö IF 1 1
Somaliska Förening Ileys 0 1
Stora Skedvi IK FF 1 1
Stora Tuna IK 0 1
Sundborns GOIF 2 2
Sunnansjö IK 1 1
Swesom FC 5 3
Svärdsjö IF 3 2
Säfsnäs IF 1 1
Sälens IF 3 2
Särna SK 0 1
Säters IF FK* 4 0
Söderbärke GOIF 1 1
Torsångs IF 3 2
Tällbergs IF 0 1
Ulfshyttans IF 1 1
Vansbro AIK FK 2 2
Vattnäs SK 1 1
Venjans AIK 0 1
Vika IF 1 1
Vikarby IK 1 1
Vikmanshyttans IF 0 1
Åsens SK 0 1
Älvdalens IF FK 1 1
Äppelbo AIK 1 1
Öna SK 1 1
Östansbo IS 6 3

*= betalt medlemsavgift efter 31/3 (ej rösträtt)

Årsberättelse för verksamhetsåret 2022 samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023 inför årsmötet som äger rum den 21 februari kl 18.30 på Kvarnporten, Pelle Bergs backe 3 A i Falun. Möjlighet till deltagande på årsmötet kommer att ske både fysiskt och digitalt.

Kaffe/the och smörgås serveras från kl 18.00. För att vi skall kunna beställa fika vänligen anmäl era ombud senast tisdag 14 februari.

Årsmöteshandlingar, Årsberättelse 2022, Verksamhetsplan och budget 2023

Motion gällande att reducera avgifterna för Domarutbildningar

Valberedningens förslag

Föreningar som önskar årsberättelsen skickad till föreningen, gör beställning till dff@dalaidrotten.se.

Dalarnas FF påminner om arbetsgången för Valberedningens arbete i enlighet med stadgarna.

2 § Valberedning
Valberedningen, utgörs av ordföranden och högst fyra övriga ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

I 2 kap. 7 § föreskrivs i övrigt om valbarhet till valberedningen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Sekretess gäller för valberedningens arbete. Beslut ska protokollföras. Efter årsmötet överlämnas protokollen till SDF.

3 § Valberedningens åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför SDF-möte och ska i detta arbete fortlöpande följa SDF-styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen lämna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval.

 • Monika Vester, kandiderar till omval för en ny period av 1 år
 • Per-Anders Norell, kandiderar till omval för en ny period av 2 år
 • Anna Linh Stenquist Foberg, kandiderar till omval för en ny period av 2 år
 • Stig Stjärnesund, kandiderar till omval för en ny period för en period av 2 år

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

4 § Valberedningens förslagsrätt
Inom SDF röstberättigande föreningar får senast den 1 januari före kommande årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 9-15.

Valberedningen ska senast den 1 februari före kommande årsmöte tillställa inom SDF röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

5 § Kandidatnominering
Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedninge. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Anmälan till Årsmötet 2023

Närvaro
Närvaro
 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede