Frimånad för övergångar inom fotbollen 15 november till 15 december

Mellan den 15 november och den 15 december infaller den så kallade frimånaden, vilket innebär att amatörspelare kan byta förening utan att föreningen man lämnar kan hindra detta. Det krävs dock en övergångshandling som skall vara betald senast 15 december och det är på sin plats att den nya föreningen informerar föreningen som spelaren lämnar.!

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 2 kap.

2 § Frimånadsövergång

Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång

Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 5 kap.

7 § Särskilt om hantering av amatörövergångar

7.1 Blankettanmälan

När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.

Spelaren och den nya föreningen ska underteckna blankettanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå. Giltig blankettanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 15 december.
När amatör önskar byta förening utanför frimånaden är den nya föreningen skyldig att tillställa den lämnande föreningen blankettanmälan så snart spelaren och den nya föreningen är överens om övergången.

Den nya föreningen ansvarar för att den av båda föreningarna och spelaren ifyllda blankettanmälan ges in till SvFF.

7.2 Elektronisk övergångsanmälan

För att genomföra elektronisk amatörövergång måste den nya föreningen inhämta spelarens skriftliga godkännande. Godkännandet ska förvaras
hos föreningen och ska, på begäran, visas upp för SvFF. 

Elektronisk övergång av amatör får genomföras och registreras oavsett öppettider hos SvFF under förutsättning att FOGIS är i drift.

Vid elektronisk amatörövergång meddelar SvFF omgående berörd spelare och förening om den aktuella övergångens verkställande. Spelare ska beredas tillfälle att inom 14 kalenderdagar från övergångens verkställande, hos TK, skriftligen invända mot övergången. Om spelaren inte skriftligt godkänt övergången, och heller inte deltagit i tävlingsmatch för den nya föreningen, ska TK ogiltigförklara
övergången.

För att genomföra elektronisk amatörövergång utanför frimånaden krävs lämnande förenings godkännande i FOGIS i enlighet med av SvFF fastställd manual eller anvisningar. Om tidigare förening inte inom sju dagar lämnat sitt godkännande så makuleras övergången automatiskt.

Läs mer om spelarövergångar hos Svenska FF

 

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede