Dalarnas FF 100 år - Tillbakablick 1943

Dalarnas FF fyller 100 år och det uppmärksammas i denna artikelserie där vi blickar tillbaka i vår ett sekel långa historia. Den här gången återger vi Domarkommitténs verksamhetsberättelse 1943.

Dalarnes Fotbollförbunds Domarekommitté får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten under år 1943.

Under säsingen har följande antal domare varit godkända:
Förbundsdomare, 14 st
Distriktsdomare klass 2, 30 st
Distriktsdomare klass 3, 25 st

Domarekurser ha under året hållits:
11/4 i Falun (huvudkurs) 45 deltagare. Ledare: T. Ericsson.
22/5 i Vansbro 7 deltagare. Ledare: E. Jansson.
7/6 i Borlänge 8 deltagare. Ledare: E. Jansson.
17/8 i Ludvika 8 deltagare. Ledare: T. Ericsson.
7/9 i Avesta 8 deltagare. Ledare: E. Jansson.

Kursdeltagarnas intresse har varit mycket gott.
Endast i viss mån har kommittén haft möjlighet att under säsongen övervaka domarnas praktiska arbete, vilket uteslutande beror på nu rådande förhållanden. En del domare har kommittén dock haft möjlighet att se i aktion och i stort sett har domarna skött sina åligganden tillfredsställande. Mest glädjande under året har varit, att icke mindre än 6 av våra domare vid olika tillfällen blivit kallade av Svenska Fotbollförbundet att tjänstgöra i div. 1 och 2, vilket med all säkerhet kommer att sporra alla distriktets domare till ytterligare träning och förkovran.

Kommittén har under året prövat 10 st. andraklassdomare i Elitserien. Resultatet har i de flesta fall utfallit tillfredsställande, och kommittén har funnit 2:dra klassdomare som äro kvalificerade för större uppgifter.

Det är ofrånkomligt, att de ännu finnes mycket att göra för höjandet av domarestandarden inom distriktet. Den konditionsträning, som våra domare underkasta sig, är ej så rationell, som den bör vara. Det är ytterst få domare, som konditionsträna ordentligt. En del får faktiskt sin enda konditionsträning genom att blåsa matcher en gång i veckan. Sådana "träningsmetoder" är naturligtvis förkastliga.

Hos föreningar som deltaga i div. 3 och 4 har kommittén bearbetat linjemannafrågan. 24 föreningar har tillskrivits med anhållan om att inkomma med förslag på två lämpliga personer, som kunna tjänstgöra som linjemän vid föreningens hemmamatcher. Kommittén utlovade att ordna med regelkurser för de anmälda. Endast 3 föreningar inkommo med förslag, varför frågan bordlades till våren 1944. Regelkurs har dock hållits i Avesta och kommittén har godkänt två linjemän anmälda av Avesta AIK.

Följande önskemål för Domarekommitténs fortsatta arbete framfördes:
1944 års kommitté bör beredas möjlighet att fortsätta studiet av samtliga domare i deras praktiska arbete;
den stora instruktionskursen för distriktets domare bör uppdelas i två grupper, så att deltagarantalet blir c:a 20 i varje grupp. Därigenom skulle kursen få ett större värde, då bättre kontakt kunde erhållas mellan kursledaren och deltagarna.

Korsnäs, Borlänge och Kvarnsveden i november 1943.
C.W Rosén, I. Forsberg, E. Jansson

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs