Dalarnas FF 100 år - Tillbakablick 1931

Dalarnas FF fyller 100 år och det uppmärksammas i denna artikelserie där vi blickar tillbaka i vår ett sekel långa historia. Den här gången återger vi delar av Årsberättelsen 1931.

Dalarnes Fotbollförbunds styrelse får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten inom distriktet arbetsåret 1931-32.

Styrelsen har under det gångna arbetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: H. Åberg, Falun
v. Ordförande: J. Bjurman, Kvarnsveden
Kassör: E. Bodlund, Falun
Sekreterare: Arv. Pettersson, Falun
Ivar Forsberg, Borlänge
R. W. Salomonsson, Ludvika
C. W. Rosén, Rättvik
Styrelsesuppleanter: J. Åberg, Grycksbo och K. Andersson, Korsnäs
Revisorer hava varit J. F. Sundin, Falun och H. Hillström, Borlänge

...

Styrelsen har under året haft 7 sammanträden, verkst. utskottet 3.

...

50 föreningar äro anslutna till förbundet, utgörande en ökning från föregående år med 7 klubbar.

...

I fotboll hava varit godkända 12 första- och ett 70-tal andraklassdomare, i bandy 6 första- och ett 10-tal andraklassdomare. Domarekurser hava hållits i Falun och Kvarnsveden, därav en speciell bandydomarkurs i Falun den 6 december med hr Axel Bergqvist, Stockholm som ledare.

Beträffande förbundets ekonomiska ställning hänvisas till revisorernas berättelse.

Ordningen inom distriktet har varit god, även om en del smärre förseelser måste beivras.

Såväl fotboll- som bandysporten utbreder sig i rask takt inom provinsen. Nya klubbar bildas och söka anslutning till förbundet.

Om man alltså för de båda idrotterna kan notera nya landvinningar så kan man tyvärr icke konstatera en motsvarande höjd spelnivå hos våra klubbar. Särskilt måste i detta avseende fotbollsporten betecknas som nära nog stillastående och är detta så mycket mera märkligt som det allmänna intresset dock alltjämt tycks stegras och spelarmaterialet är gott.

Enda förklaringen till detta föga hugnesamma förhållande får anses ligga i den bristfälliga träningen inom flertalet av föreningarna. Träningen måste skötas intensivt och rationellt om det skall bli lön för nedlagt arbete. Svenska Fotbollförbundets Tekniska Kommitté anordnade i juni månad i Falun en instruktörskurs, omfattandet dels teoretisk undervisning, dels praktisk tillämpning av moderna träningsmetoder. Kursen räknade ett 40-tal deltagare från hela Dalarne och är det vår förhoppning att de deltagande klubb- och lagledarna lärde sig inse vikten av en rationell träning och att var och en på sitt håll försöker få i gång sådan inom resp klubbar efter de råd och anvisningar som gåvos.

Den 5 juli spelade i Falun distriktets representationslag mot Finlands landslag. Matchen resulterade i en vacker seger för Dalarne med 4-1. Dalalaget bestod till 9/11 av Bragespelare, ett bevis på den särställning som Brage intar bland våra fotbollidkande föreningar. Uppställningen i matchen mot Finland var från mål till v.y: B. Bysell, N. Lindqvist, S. Stellan, Sven Zetterberg, Olle Andersson, V. Bergström, Georg Johansson, A. Thörn (IFK Grängesberg), T. Matsson (Korsnäs IF), E. Östling och N. Jernberg.

Av internationella matcher i fotboll må även nämnas IK Brages mot K.B Köpenhamn (3-0), och Wacker, Wien (1-3).

AIK, Stockholm, turnerade midsommarveckan i Dalarne. Stockholmsklubben hade skriftligen lovat komma med ett lag, bestående av övervägande A-lagsspelare. Stor blev därför besvikelsen när vid matcherna ett förstärkt B-lag ställde upp. Målresutlaten blevo för stockholmarnas del ej heller över sig lysande. I Ludvika och Rättvik vunnos visserligen knappa segrar, 2-1 resp 3-1, men i Avesta nåddes endast 2-2 mot AIF och i Falun blev det stryk, 4-5, mot ett kombinerat falulag.

Sune Zetterberg, Brage, har under året anförtrotts centralplatsen i svenska landslaget. Debuten gjordes mot ingen mindre än "arvfienden" Danmark och den i allo lyckad, varför Zetterberg fick förtroende att även i fortsättningen leda svenska landslagskedjan (mot Finland, Estland och Norge). Men det har inte varit bara Zetterberg som hedrats med dylika uppdrag. Georg Johansson deltog som h. y. i landsmatchen i Västerås mot Lettland och B. Bysell i B-lagsmatchen mot Norge på Stadion. Bysell och E. Östling voro desutom kallade som reserver till landskampen i Sandviken mot Estland.

Distriktsmästare i fotboll blev IK Brage, vars juniorer även lade beslag på J.M.

I de av Svenska Bandyförbundet nyinstiftade nationella bandyserierna hava Rättvikskamraterna deltagit i mästerskapsseries norra grupp och Grycksbo IF, Homens IF och IK Heros i norra och centrala grupperna av div II. Placeringarna framgå av efterföljande poängtabeller.

Vid B-lagsmatchen i Hälsingfors mot Finland spelade Viktor Eriksson, Rättvik, höger halvback.

Distriktsmästare i bandy blev IFK Rättvik, medan Grycksbo IF vann J.M.

Beträffande D.M.- och serietävlingar hänvisas till efterföljande matchrapporter och poängtabeller. I serier och distriktsmästerskap ha under året inom distriktet spelats ca 450 fotbolls- och ett 75-tal bandymatcher. 70 seniorlag deltaga i de olika fotbollsserierna, vartill komma juniorseriens 11 lag. Tillsammans således 81 lag med närmare 900 spelare.

-------------

Under året har avlidit förbundets mångåriga ord. revisor, bokhållaren H. A. Källström, Falun. Dalarnes Fotbollförbund står i stor tacksamhetsskuld till honom för det goda och oegennyttiga arbete han år efter år nedlagt i egenskap av revisor inom förbundet.

--------------

För det förtroende som under året visats oss av föreningar, domare och aktiva spelare och för det goda samarbete som rått få vi framföra vårt tack.

Falun i februari 1932.

STYRELSEN

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs