Selekterad förbundsmiljö - pilotverksamhet 2021

SvFF:s modell Spelarutbildningen – en helhet är under revidering. Efter att verksamhetsåren 2018-20 utvärderats är 2021 är ett övergångsår där svensk fotboll kommer att genomföra pilotverksamhet inom några utpekade områden för den selekterade förbundsmiljön, parallellt med att hela spelarutbildningsmodellen utvecklas ytterligare med inriktning på åren 2022 och framåt.

– Arbetet med att ta fram en uppdaterad version av Spelarutbildningen – en helhet är en bred process som totalt sett involverar ett knappt sjuttiotal personer hämtade från olika delar av fotbollsrörelsen. Vi siktar på att ta fram en modell som sätter in spelarutbildningen i ett större sammanhang med tydlig strategisk koppling och som ska gälla från och med 2022. Men vi har samtidigt sagt att fotbollen redan 2021 känner sig redo att testa pilotprojekt i förbundsmiljöerna, säger Lars Helmersson som projektleder arbetet.

Bakgrund

I Spelarutbildningen – en helhet försöker SvFF beskriva processer och aktörer inom svensk fotbollsutveckling och hur det hänger samman. Modellen innehåller även en rad riktlinjer och rekommendationer från SvFF:s sida och finns också med i SvFF:s mål och strategidokument kopplat till fotbollsutveckling.
Syftet är att skapa en gemensam inriktning för spelarutbildningen i svensk fotboll, att stärka helheten, samsynen, tydligheten och samarbetet mellan föreningar, distriktsförbund (SDF) och SvFF.

Den övergripande inriktningen för Spelarutbildningen – en helhet är:

 • En beskrivning av (riktlinjer för) hela spelarutbildningsverksamheten på nationell och distriktsnivå i svensk fotboll. 
 • Hålla ihop spelarutbildningen i svensk fotboll med bredd och elit i samma modell.
 • Senarelägga selekterings- och specialiseringsprocessen.
 • Bredda antalet spelare som får delta. Fler spelare erbjuds bra träningsmiljöer och tillfällen.
 • Mindre fokus på talangidentifiering och mer på utveckling.

En av slutsatserna i utvärderingen av de första åren av Spelarutbildningen – en helhet var att modellen har slagsida mot förbundsmiljöerna. Vid ordförandekonferensens 2020 betonades bland annat vikten av att föreningsmiljöerna uppmärksammas i högre grad i den fortsatta processen.

Pilotverksamhet 2021

Tre områden har pekats ut för pilotverksamhet under 2021: regionala utvecklingsläger, riksläger och distriktsungdomsturneringarna. De erfarenheter och slutsatser som så småningom kommer att kunna dras utifrån dessa områden kommer att föras in i arbetet med Spelarutbildningen - en helhet 2.0, dvs ramen för verksamheten 2022 och framåt.

Slutsatser från ordförandekonferenserna 2019 och 2020:

 • ​Viktigt med LAGET.  Skapar engagemang och ger goda förutsättningar för spelar- och ledarutbildning.
 • Viktigt med INDIVIDEN. Spelarutbildning på individnivå i anpassade miljöer stimulerar spelare för fortsatt fotbollsutövande och är en motivationsfaktor. 
 • Föreningarnas, distriktens och SvFF:s verksamheter delar på ansvaret och ska stödja varandras miljöer.
 • Viktigt med förståelse för distriktens olika förutsättningar
 • Distrikten ska vara en del i landslagsprocessen

1. Utvecklingsläger genomförs regionalt (LAGET)

Utifrån slutsatsen i utvärderingen ska de tidigare utvecklingslägren ersättas med regionala utvecklingsläger. Fler spelare och ledare ska få chans att delta jämfört med tidigare.

Syfte:

 • Att hålla ihop bredd och elit
 • Att spelare och ledare från hela Sverige ska ha möjlighet att delta
 • Att stärka och stödja samverkan mellan distrikten
 • Att tillsammans genomföra spelarutbildning, tränarutbildning, ledarutbildning och domarutbildning
 • Att ha ett gemensamt nationellt upplägg
 • Att säkerställa kvaliteten i hela landet

Målgruppen under 2021 är de spelare födda 2006 som hunnit längs i sin utveckling.

– Att gå från ett nationellt utvecklingsläger till fem regionala utvecklingsläger är ett steg framåt i strävan att förbättra både spelarutbildningen och tränarutbildningen och att förstärka samarbetet mellan SvFF, distrikten och föreningarna. Den kompetens och de resurser som finns hos SvFF ihop med kompetensen och resurserna som finns i distrikten kommer att gagna både individer och lagkänslan hos spelare och ledare, säger Elias Mineirji, som är gruppchef för de nationella fotbollsutbildarna (NaFu).

– Distrikten som har lokalkännedom, ungdomsförbundskaptener som ser till att innehållet för spelarutbildningen är av hög kvalité och de nationella fotbollsutbildarna som är verksamma i regionerna ser till att helheten knyts samman till bra aktiviteter även för tränare, ledare och föräldrar. Genom att regionalisera lägren kommer fler spelare att kunna få ta del av den här typen av läger och fler riktade aktiviteter kan ske än tidigare. Kortare avstånd och nära goda relationer inom regionen underlättar. Exempel på sådana aktiviteter är utbildningar för föreningstränare, NIU-instruktörer eller andra målgrupper inom tränarutbildningen, fortsätter han.

2. Riksläger (INDIVIDEN)

Rikslägret övertar det tidigare utvecklingslägrets syfte, att säkerställa landslagsverksamheten för flick- och pojklandslag 15 år. Rikslägret skapar ett underlag för uttagning till de första landslagslägren för åldersgruppen.

Under 2021 är målgruppen spelare födda 2006, de som i nuläget hunnit längst fram i sin utveckling i varje distrikt. 136 spelare från samtliga 24 distrikt kallas och platserna fördelas utifrån antalet licensierade spelare i distrikten. Varje distrikt är garanterat två platser. Utöver den fördelningsmodellen tas 20 utespelare och 16 målvakter ut av ungdomsförbundskaptenerna.

Rikslägren 2021 genomförs i Halmstad under vecka 26 (flickor) och vecka 27 (pojkar).

3. Distriktsungdomsturneringarna (LAGET)

Från och med i höst prövas ett nytt format för Distriktungdomsturneringarna.

Även distriktsungdomsturneringarna för flickor (Cup Kommunal) och pojkar har utvärderats och här prövas under 2021 ett nytt tävlingsformat med syftet att få till stånd fler matcher för samtliga distriktslag, fler jämna matcher och ett förändrat grupp-/poolspel ska förbättra periodiseringen för spelarna.
Förhoppningen är också att det förändrade tävlingsformatet ska visa sig vara en formel som kan förlängas och användas även högre upp i åldrarna.

Även distriktsungdomsturneringarnas sammandrag ses som bra tillfällen att genomföra gemensam tränar- och ledarutbildning.

Start för det nya tävlingsformatet blir det med första gruppspelsomgång i oktober/november 2021. Den andra gruppspelsomgången spelas i februari/mars 2022 och sedan följer kvartsfinaler i april/maj, semifinal i juni och slutligen final i juli 2022. Målgruppen i den här upplagan av distriktsungdomsturneringarna är spelare födda 2005.

Läs mer:

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs